Satisfacció amb el funcionament del centre. Curs 2019/2020.

Un cop informats el Claustre i el Consell escolar de l’institut, volem fer públic i compartir amb tota la comunitat educativa els aspectes més significatius que es desprenen de les enquestes de satisfacció dutes a terme a finals del curs passat 2019-2020.

Aquest resum recull les valoracions fetes pel propi professorat del centre, el personal de consergeria i secretaria (PAS), el nostre alumnat i les seves famílies, dels diferents nivells de tota l’oferta educativa del centre: ESO, Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i superior, i PFI (Programes de formació i inserció).

Les enquestes de satisfacció són un dels mitjans que ens permeten:

  • obtenir informació sobre la nostra manera de treballar i dels serveis que oferim;
  • detectar en quins aspectes hi ha possibilitats de millora;
  • identificar, amb les aportacions de tots/es, les estratègies i mesures necessàries per aconseguir aquestes millores;
  • i incorporar-les en la PGA (Programació general anual) del centre, document que també podeu consultar en aquest web, en la secció Documents de centre.

Per tot això, agraïm la vostra col·laboració i us animem a tots/es a incrementar la participació en les properes enquestes (finals d’aquest curs 2020-2021) per tal que els resultats siguin encara més significatius.


Els comentaris están tancats