Ajuts Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Per a informació més detallada, cliqueu aquí

Curs 2020-2021

Sol·licitud. Termini del 9 d’agost al 30 de setembre de 2021. TANCAT

Resolució

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, els interessats poden formular recurs de reposició, si no han formulat al·legacions dins de termini, davant el Consorci d’Educació de Barcelona. beques.ceb@gencat.cat