Segons preveu la normativa sobre prevenció de riscos laborals (PRL) a què estan sotmesos tots els centres educatius, l’institut compte amb un Pla d’emergència, que es revisa anualment. I per tal d’assegurar i millorar la seva aplicació, l’institut estableix una sèrie d’actuacions a dur a terme.

S’entén per emergència qualsevol situació que pugui generar una evacuació de les instal·lacions del centre o bé un confinament, segons sigui el cas.

Algunes d’aquestes actuacions són les següents:

  • La coordinadora de PRL, Elena Laudo, fa una difusió entre el professorat i PAS (Personal d’Administració i Serveis) del procediment a seguir en cas d’emergència (evacuació o confinament) per la via de comunicació interna habitual. També s’ha distribuït un pòster informatiu en els diferents espais del centre.
  • Els tutors i tutores dels diferents grups, de totes les etapes educatives, dediquen una sessió setmanal de tutoria per informar els seus alumnes de quins són els passos a seguir si s’esdevé una situació d’emergència. Els tutors i tutores compten amb un material de suport per a aquesta sessió, entre el qual es troben els plànols d’evacuació del centre i un document de presentació del Pla d’emergència.
  • Durant el primer trimestre, el centre durà a terme un simulacre d’emergència, per tal de valorar el funcionament de l’esmentat pla i, si fos el cas, detectar-ne aspectes de millora.

La implicació de tota la comunicat educativa (alumnes, professorat, PAS…) és imprescindible per fer del nostre centre un espai de treball segur. La seguretat ens afecta a tothom!


Total Page Visits: 175
Comments are closed.