BATXILLERAT

Correu de contacte: info_batx@inspedralbes.cat

El Batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té per finalitat proporcionar a l’alumnat:

  • Formació
  • Maduresa (intel·lectual i humana)
  • Coneixements
  • Destreses

Una etapa que no només permet a l’alumnat assolir el seu desenvolupament personal i social, sinó que també el prepara per incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

L’Institut Pedralbes ofereix les tres modalitats existents de Batxillerat:

  • Batxillerat científic i tecnològic
  • Batxillerat social i humanístic
  • Batxillerat artístic (en la seva modalitat de Música i Arts Escèniques)
Modalitat científic i tecnològic

La Modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les Ciències Experimentals, les Matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts Científic Sanitaris i la Tecnologia.

Aquesta modalitat prepara preferentment per continuar estudis en les branques de coneixement de Ciències en general (Biologia, Física, Química, Ciències de la Terra i del Medi Ambient), de Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria), d’Enginyeria i Arquitectura.

En relació amb els cicles formatius de grau superior (CFGS), els estudis més adients són els que ofereixen la titulació de tècnic especialista en famílies professionals com: la Química, les Indústries Alimentàries, les Activitats Físiques i Esportives, la Sanitat, la Informàtica, l’Electricitat, l’Energia i l’Aigua, les Comunicacions, les activitats agràries, tèxtils, ceràmica, etc.

Matèries de modalitat
Batxillerat social i humanístic

La Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat interessat per les humanitats (Literatura, Llengües Clàssiques, Art…) i les Ciències Socials i Econòmiques.

Aquesta modalitat de Batxillerat prepara preferentment per continuar estudis en les branques de coneixement d’Arts i Humanitats, com la Història de l’Art, les Filologies, el Periodisme i de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques, com les Ciències Polítiques, la Història, la Geografia, la Sociologia, l’Economia, Administració i Direcció d’Empresa, etc.

Respecte als cicles formatius de grau superior (CFGS), els estudis més adients són els que ofereixen la titulació de tècnic especialista en sectors professionals com ara Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Hostaleria i Turisme, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, etc.

Matèries de modalitat
Batxillerat artístic
(Música i Arts Escèniques)

La Modalitat Artística del Batxillerat, en la via de Música i Arts Escèniques, s’adreça a tot l’alumnat interessat en la Interpretació, l’Anàlisi Musical, la Cultura Audiovisual, la Literatura, etc.

La modalitat d’arts prepara preferentment per continuar estudis universitaris de la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. L’alumnat d’aquesta modalitat també pot accedir a diferents Estudis Superiors de Música, Dansa i Teatre, prèvia superació d’una prova d’accés.

Respecte als cicles formatius de grau superior (CFGS), els estudis més adients per a l’alumnat que ha cursat batxillerat d’arts són els que ofereixen la titulació de Comunicació Audiovisual, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, Imatge i So, etc.

Aquest itinerari facilita la simultaneïtat de cursar ensenyaments professionals de música i dansa paral·lelament a la realització del Batxillerat a l’institut.

Matèries de modalitat
Estructura del Batxillerat

Al Batxillerat tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball d’investigació ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i saber aplicar-la en els diferents àmbits del currículum.

Matèries específiques i optatives de 1r Batxillerat