Ajuts de menjador (curs 2021-2022)

L’alumnat de 1r a 4t d’ESO escolaritzat en l’Institut Pedralbes de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a travès del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Alumnat destinatari: alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Calendari i sol·licitud: hi ha dos períodes

  • Primer període, del 27 de maig al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de juny. TANCAT

Resolució provisional (1r període)aquí

  • Segon període, del 7 al 20 de setembre de 2021, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 22 de setembre. TANCAT

Resolució provisional (2n període): aquí
Resolució DEFINITIVA: aquí

  • Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.
    • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials
    • Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Primer període obert de presentació de sol·licitudsentre el 20 de setembre i el 30 de novembre, ambós inclosos. (TANCAT)

Resolució provisional: aquí

Resolució DEFINITIVA: aquí

Segon període obert de presentació de sol·licituds:  (TANCAT)

Resolució provisional: aquí

Resolució DEFINITIVA: aquí

 

Més informació (sol·licitud, etc.): aquí