Ajuts de menjador (curs 2020-2021)

L’alumnat de 1r a 4t d’ESO escolaritzat en l’Institut Pedralbes de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Alumnat destinatari: alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Calendari i sol·licitud: hi ha dos terminis

 • Primer termini, del 23 de juny al 9 de juliol, ambdós inclosos. TANCAT

Resolució (1r termini): aquí

 

 • Segon termini, sol·licitud serà de forma telemàtica, del 7 al 20 de setembre, ambdós inclosos. TANCAT

El termini per presentar la sol·licitud signada al centre amb la documentació, si escau, és fins al 23 de setembre.

Documentació adjunta:

Els supòsits en què cal adjuntar documentació són:

  • Serveis Socials de fora de Barcelona: informe de serveis socials amb valoració social.
  • Infants en acolliment: Resolució per tenir un o més infants en acolliment.
  • Treballadores de la Llar: aquelles persones donades d’alta de la Seguretat Social en règim especial, han d’adjuntar bases de cotització de l’any 2019.
  • Altres ingressos: documentació que acrediti quin és el seu mitjà de subsistència.

Resolució (2n termini, provisional): aquí

Resolució DEFINITIVA: aquí

 

 • Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.
  • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials
  • Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.

Resolució (provisional): aquí

Resolució DEFINITIVA: aquí

Resolució DEFINITIVA 1r període obert: aquí

 

Més informació: aquí