Matrícula al Curs d'especialització en Videojocs i realitat virtual

Tot seguit trobareu les instruccions i la documentació necessàries per a la matrícula dels alumnes del Curs d’especialització en Videojocs i realitat virtual.

La matrícula es pot fer de manera presencial, o bé també de manera telemàtica annexant-hi tota la documentació escanejada (no fotografies).

Matrícula al Curs d'especialització

Termini

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 20 al 22 de juliol, ambdós inclosos.

(Versió descarregable d’aquestes instruccions)

Quota material:
Ingrés de 140€ a CaixaBank al número de compte:

ES05 2100 0655 7602 0055 1768

indicant concepte Nom i Cognoms CEFP.

Aquesta quota inclou les despeses relacionades amb l’ús d’equips informàtics i audiovisuals, material de laboratoris i tallers, serveis web, material fotocopiat, manteniment d’aplicacions i altres. També inclou la taxa d’assegurança escolar obligatòria.

Documentació que cal presentar:

 1. Resguard del pagament.
 2. Fitxa de matrícula (cal descarregar, completar amb l’ordinador i imprimir) signada per l’alumne/a.
 3. Carta de compromís educatiu signada per l’alumne/a.
 4. Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés: títol o resguard del títol del cicle formatiu de grau superior al·legat i certificat de notes.
 5. Fotografia de mida carnet actualitzada.
 6. Fotocòpia del DNI o permís de residència (l’alumne/a que no tingui permís de residència ha d’aportar un altre document que l’identifiqui, com passaport o altres).
 7. Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS).
 8. I en cas de fer servir el servei de menjador, cal omplir aquest document de domiciliació bancària i lliurar-lo juntament amb la resta de documents de matrícula.

Procediment:

 • Telemàticament. Cal enviar la documentació prèviament indicada, escanejada (no fotografies), a l’adreça matriculaCCFF@inspedralbes.cat indicant a l’assumpte del missatge Nom i Cognoms Alumne/a CEFP, en el termini indicat.
 • Presencialment. A les nostres oficines en l’horari d’atenció de 8:30h a 14:00h de dilluns a divendres, també en el termini indicat.

És molt IMPORTANT que la fitxa de matrícula es completi amb l’ordinador, per evitar errades de transcripció a les dades que sol·licitem.

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

Informació d’activitats extraescolars: