Mesures COVID-19 a l’institut


Des de l’Institut Pedralbes, amb la voluntat d’oferir els nostres serveis en les millors condicions de qualitat i seguretat, hem elaborat un Pla d’obertura propi que compleix amb les instruccions donades pels Departaments de Salut i d’Educació, amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona.

El Pla d’obertura s’anirà adaptant a possibles noves instruccions derivades de l’evolució de la pandèmia.

Tot seguit presentem un resum amb les informacions més importants a tenir en compte:

Mesures generals

 • Confecció de grups estables o amb la mínima barreja.
 • Mascareta obligatòria.
 • Mesura de la temperatura.
 • Portes i finestres obertes el màxim de temps possible.
 • Taules individuals.
 • Grups estables.
 • No es pot compartir material.
 • Accés esglaonat.
 • Circular sempre per la dreta.
 • Desinfecció de mans en el canviï d’espai.
 • Restricció ús espais comuns.
 • Sortida esglaonada als patis.
 • No es pot sortir de l’aula.
 • El professorat acompanya a l’aula i al pati.
 • Ús dels WC només en hora de classe.

Què fer abans de sortir de casa?

 • Si no s’ha fet ja, tots els alumnes del centre han d’haver lliurat al seu tutor/a el document de Declaració responsable, siguin menors o majors d’edat:

Document Declaració responsable per a alumnes menors d’edat

Document Declaració responsable per a alumnes majors d’edat

 • Es recomana prendre la temperatura a l’alumne/a abans de sortir de casa i si supera els 37,5º o es troba malament amb qualsevol altre símptoma compatible amb la COVID-19 (consulteu aquí), haurà de romandre a casa, contactar amb el seu CAP de referència i comunicar-ho al seu tutor/a.
 • Portar mascareta tot el temps i portar-ne també una de recanvi.

Què fer abans d'entrar a l'institut?

 • Cap persona pot accedir al centre si:
  • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19
  • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19
  • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19
 • Els acompanyants de l’alumnat no poden accedir al recinte de l’institut (ni a peu ni en vehicle)
 • Entrada i sortida del centre a l’hora indicada i per la porta assignada a cada grup
 • Abans d’entrar al centre, l’alumnat farà files per grup i en els llocs indicats propers a la porta d’entrada assignada. El professor/a que tingui classe amb el grup a primera hora l’acull a l’accés marcat i l’acompanya fins a l’aula.
 • De manera aleatòria i alternativa, es mesurarà la temperatura a l’alumnat. En cas de marcar una temperatura superior a 37,5 graus s’aïllarà a l’alumne i es contactarà amb la família per iniciar el protocol de detecció de la Covid-19.
 • Cal sortir de l’edifici per la porta indicada, seguint el recorregut establert i ordenadament per grups classe. El professor/a que té classe amb el grup, l’acompanyarà fins a la sortida.
 • PROTOCOL A SEGUIR AMB L’ALUMNAT QUE ARRIBA AMB RETARD: quan a primeres hores del matí o la tarda un alumne o alumna arribi tard (en una franja horària d’accés que no es correspon amb el seu nivell o quan el seu grup classe ja hagi entrat) haurà d’esperar a que els grups convocats a aquella hora accedeixin a l’institut. Un cop l’accés al centre quedi lliure, el o la conserge procedirà a prendre-li la temperatura i l’acompanyarà fins a la seva aula.

Què fer dins del centre i durant l’horari escolar?

 • Ús obligatori de la mascareta dintre del recinte escolar i en tot moment. I desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic cada vegada que es canvia d’espai.
 • Neteja, desinfecció i ventilació de les aules.
 • A la matèria d’Educació Física l’alumnat ha de dur posada la mascareta sempre que no es pugui garantir una distància de seguretat d’1,5m. Per tant, el seu ús no és obligatori quan l’alumne/a realitzi una activitat individual, però sí l’ha de dur quan realitzi activitats de grup o jocs d’equip.
 • Rentat de mans cada vegada que s’accedeix o canvia d’aula i després de manipular materials comuns.
 • Col·laborar en la neteja després de fer ús dels materials comuns.
 • Evitar compartir materials.
 • La disposició dels pupitres a les aules serà en filera, totes les taules separades.
 • Cal romandre a les aules en tot moment. Els passadissos i espais comuns han de romandre buits la majoria del temps.
 • Aforament limitat dels lavabos. Només es pot accedir al lavabo durant les hores de classe; i s’ha de demanar permís al professor/a durant l’hora de classe. No es pot sortir de l’aula entre classe i classe
 • Mantenir la distància de seguretat. En els grups estables en algun moment els alumnes es podran posar en grups per treballar col·laborativament.
 • Sempre que l’alumnat entri a l’aula caldrà fer la desinfecció amb gel hidroalcohòlic, encara que aquesta sigui la del grup estable. Si ha anat al WC o algun altre espai haurà de fer la desinfecció.
 • Seguir i respectar les indicacions de direccions de circulació de passadissos i escales.
 • Evitar el contacte amb membres de grups estables diferents del de cada alumne.

Què fer durant el temps d’esbarjo/pati?

 • Cada curs té assignat un espai per l’estona de l’esbarjo i cal respectar-lo.
 • L’ús de la mascareta és obligatori durant l’hora d’esbarjo.
 • Cal sortir de l’aula per anar al pati escalonadament per evitar aglomeracions als passadissos i escales. El professor/a de cada grup s’assegurarà que el seu grup no surt de l’aula fins que el passadís quedi buit. El primer grup en sortir serà el grup més proper a l’escala de baixada.
 • Únicament l’alumnat d’estudis postobligatoris pot sortir del recinte de l’institut.
 • En cas de pluja, l’alumnat romandrà en grup estable a la seva aula de tutoria.
 • Abans d’entrar a l’edifici després de l’esbarjo els grups faran fila al lloc indicat i pujaran a l’aula ordenadament per grups. El professorat que té classe amb un grup després del pati, baixarà a buscar el seu grup al pati corresponent i organitzarà el seu retorn ordenat a l’aula.

Com fer servir la cantina i el menjador?

 • Cantina durant l’esbarjo:
  • El personal de la cantina garantirà que l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t i postobligatòria pugui adquirir l’esmorzar al pati mateix en què es trobaran.
  • Únicament l’alumnat de 4t d’ESO i d’estudis postobligatoris pot fer ús de la cantina durant l’esbarjo en el cas que facin ús de begudes calentes. I només pot romandre dintre de la cantina l’alumnat d’estudis postobligatoris.
  • L’alumnat no pot començar a esmorzar a l’aula ni als passadissos, només ho podrà fer quan hagi arribat al pati; un cop acabat i sense demora, ha de tornar a posar-se la mascareta.
 • Menjador:
  • 1r d’ESO dinarà a la seva aula de tutoria
  • 2n , 3r i 4t d’ESO dinarà al menjador Boscà agrupats per grups estables
  • L’alumnat de postobligatòria dinarà al menjador Ausiàs

Com actuar en cas que un alumne/a presenti símptomes compatibles amb COVID-19?

 • Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat.
 • Cal que algú es quedi com a acompanyant d´aquesta persona, tant en el cas que es tracti d’un/a menor com d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola.
 • Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se…) caldrà trucar al 061.
 • En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
 • Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.
 • Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
 • La família ha de notificar a l’institut, el més aviat possible, el resultat de les proves diagnòstiques.
 • A més d’aquesta informació, és recomanable fer la lectura completa del Pla de gestió de casos COVID-19 als centres educatius.

Més informació: