El mes de març de cada any, els centres educatius organitzen les proves per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). Amb aquesta finalitat, cada centre constitueix una junta d’avaluació formada per professors de quart d’ESO i presidida pel cap d’estudis.
Destinataris

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins de l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins de l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acrediti):
    • tenir un contracte laboral que els impedeixi d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
    • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o
    • ser esportista d’alt rendiment.
  2. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  3. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2020-2021.

Termini
La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar entre l’1 i el 12 de febrer de 2021.
Tràmit i formulari

La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada a través d’’aquest formulari de sol·licitud.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre està tancat durant aquest període, el document de sol·licitud per fer les proves s’ha d’enviar per correu electrònic al centre, a l’adreça secretaria@inspedralbes.cat, indicant “Proves GESO” com a assumpte del correu. El centre ha de respondre en un termini màxim de dos dies.

El centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses, que es poden consultar entre el 15 i el 19 de febrer de 2021. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, del 22 al 24 de febrer, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

Si a causa de les restriccions sanitàries el centre està tancat durant aquest període (del 15 al 24 de febrer), ha d’informar per correu electrònic a totes les persones que han presentat la sol·licitud si han estat admeses o excloses.

El termini per fer les proves és de l’1 al 12 de març. Es fan, preferentment, l’1 o el 2 de març perquè les persones que estiguin confinades en aquell moment, tinguin temps de ser convocades una segona vegada, dins del temini.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre està tancat el dia de la prova, ha d’informar les persones admeses sobre com es fa la prova de forma no presencial, dins del període establert.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

Si a causa de les restriccions sanitàries, la prova no és presencial, el centre informa les persones admeses sobre les condicions de la seva realització per tal de garantir la identitat de l’examinat.

[Més informació clicant aquí]