Coordinació de Qualitat

L’Institut Pedralbes és un centre certificat en la norma ISO 9001: 2015 per als cicles formatius.

Aquest tipus de funcionament es basa, a grans trets, en una gestió que compleix els següents requisits:

 1. Totes les tasques del centre s’agrupen en processos.
 2. Per a cada procés es determina una sèrie de riscos que poden fer que el procés no es dugui a terme satisfactòriament.
 3. Per a cada procés s’identifica una sèrie d’indicadors els valors dels quals diran si el procés s’està duent o no a terme amb un mínim de qualitat establert pel propi centre.
 4. Tots els indicadors s’analitzen i revisen periòdicament per tal de determinar punts forts i oportunitats de millora contínua.

Actualment el centre està adscrit al Projecte de qualitat i millora continua del Departament d’Educació i hores d’ara participa a la xarxa de treball per tal d’aconseguir el model d’excel·lència e2cat.

Per a l’assegurament de la qualitat, l’institut ha constituït una comissió de qualitat que hores d’ara està formada pel coordinador de qualitat, la directora i el cap d’estudis d’FP.

La Direcció de l’Institut Pedralbes està totalment compromesa amb el desenvolupament i millora del Sistema de gestió de la qualitat mitjançant:

 • La revisió i aprovació de la política de qualitat del centre
 • La difusió i presentació de la política i els objectius de la qualitat cada curs al Claustre i Consell Escolar del centre.
 • La seva participació directa en la comissió de qualitat

Mapa de processos

Els processos del centre es classifiquen en tres grups: processos estratègics, processos clau, i processos de suport.

 

En general, l’objecte i camp d’aplicació del sistema de gestió de la qualitat permet:

 • Demostrar la capacitat per proporcionar de forma coherent productes i serveis que satisfacin els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables.
 • Augmentar la satisfacció del client a través de l’aplicació eficaç del sistema, incloent els processos per a la millora del Sistema i l’assegurament de la conformitat amb els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables.

 

L’abast del Sistema de gestió de la qualitat, tenint en compte les qüestions externes i internes, els requisits de les parts interessades i els serveis del centre és el següent:

ENSENYAMENT REGLAT DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA DE GRAU MIG I SUPERIOR.

 

Els punts següents de la norma ISO 9001:2015 no són aplicables:

8.3 Disseny i desenvolupament dels productes i serveis, perquè aquests venen determinats pel Departament d’Educació.
7.1.5 Recursos de seguiment i de mesura, perquè aquests no han d’esdevenir la conformitat dels resultats.

Certificat de qualitat ISO 9001:2015

El certificat es pot veure clicant sobre la imatge següent:

Política de qualitat

A l’Institut Pedralbes entenem l’ensenyament com un procés global que integra tant l’accés al coneixement, com l’assoliment d’uns valors que acompanyin el nostre alumnat en el seu desenvolupament, mitjançant la implicació de tot l’equip humà de l’institut en la satisfacció de les expectatives del nostre alumnat i de les seves famílies, així com amb el seu compromís en l’educació en valors, el coneixement emocional i el creixement personal.

Per tal d’assolir aquestes fites cal:

1. Implicar tot el personal, docent i no docent, de l’institut en la seva tasca a través de:

 • La seva formació permanent
 • El treball en equip i la col·laboració amb altres companys/es
 • La difusió de bones pràctiques
 • La comunicació i transferència d’informació en reunions periòdiques, utilitzant les eines de comunicació adequades.

2. Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intel·lectual possible i millorar així la​ cohesió social.

3. Potenciar la voluntat de millora contínua en la nostra tasca mitjançant la implementació d’un Sistema de gestió de la qualitat i millora contínua (SGQiMC) amb la finalitat de:

 • Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.)
 • Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat en compliment de la normativa vigent
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat ens assigna com a institució educativa i centre de formació.
 • Millorar els resultats a partir dels objectius establerts i els indicadors necessaris per a conèixer el que s’ha aconseguit.
 • Enfocar el nostre funcionament a una gestió per processos, en tots els àmbits del centre, des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i revisió que ens ha de conduir a la seva millora contínua.
 • Revisar el sistema de gestió i actualitzar periòdicament tots els seus processos

4. Ser un centre amb prestigi i reconegut per ser un centre obert a l’entorn, innovador, participatiu i integrador gràcies a:

 • La implicació de la Direcció en la implementació, desenvolupament, revisió i millora del SGQiMC.
 • L’establiment de relacions amb altres institucions, entitats i empreses de l’entorn
 • El foment de la formació interna per a l’ús de les noves tecnologies

(abast només Cicles formatius)

Activitats del centre en el marc de Qualitat (curs 21/22)
Activitats del centre en el marc de Qualitat (curs 20/21)
Més informació